CS
Simplifying Things . . .

Simplifying Things . . .

Butiková advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby pro vaše každodenní obchodní i soukromé záležitosti.

Nadšení pro poskytování
právních služeb s přidanou hodnotou

Jsme kreativní, byznysově zaměření a máme bohaté zkušenosti s prací na významných českých i mezinárodních transakcích. Společně se špičkovými daňovými poradci poskytujeme vynikající řešení, která přesahují obchodní potřeby klienta.

[2] partneři

[6] advokátů

[15] členů týmu

[100] let zkušeností

Lidé

Byznys založený na lidech

Našim klientům neposkytujeme pouze službu, ale soubor specifických znalostí a dovedností našich lidí. Jsme úzce semknutý tým odborníků, který je naplno dedikován našim klientům.

Mgr. Jan Krabec, LL.M.

Partner

Mgr. Jan Novotný, LL.M.

Partner

Robert Elefant

Partner Tax

Mgr. Ondřej Křížek

Counsel

Mgr. Antonín Vácha

Senior Associate

Mgr. Vojtěch Schlehofer

Senior Associate

Mgr. Adam Polánský

Senior Associate

Mgr. Marek Šuda

Associate

JUDr. Ivana Novakovská

Associate

Mgr. Martin Matějka

Associate

Mgr. Vojtěch Schwarz

Associate

Mgr. Kamila Straková

Associate

Markéta Chytilová

Legal Assistant

Lenka Pouzot

Office Manager

Přidejte se k nám do týmu

služby
přesahující obchodní potřeby klienta

Fúze a akvizice / Korporátní právo

Náš vysoce zkušený tým se zaměřuje na poskytování všech potřebných služeb v jakékoliv fázi obchodní transakce.

Jsme připraveni Vám poskytnout právní služby co nejefektivněji (jsme připraveni Vám poskytnout tzv. „out-of-the-box“ řešení). Běžně se podílíme na domácích i přeshraničních transakcích. Naše služby zahrnují zejména:

 • návrh struktury transakce
 • návrh a revize transakční dokumentace
 • přípravu data roomu
 • due diligence kupujícího/prodávajícího
 • vyjednávání podmínek transakce nebo asistence s vyjednáváním
 • náprava nálezů zjištěných při due diligence
 • návrh nejvhodnější korporátní struktury
 • zakládání společností
 • příprava zakladatelských dokumentů na míru
 • správa běžné korporátní agendy

Venture kapitál

Jsme připraveni Vám poskytnout právní služby založené na našich bohatých zkušenostech ve startupovém ekosystému bez ohledu na to, zda jste zakladatelem, angel investorem, investorem atd., a bez ohledu na fázi vývoje vašeho businessu, a to zejména v následujících oblastech:

 • založení společnosti
 • nastavení struktury společnosti
 • nastavení vztahů mezi společníky
 • příprava a vyjednání investiční smlouvy a smlouvy mezi společníky (ISA a SHA)
 • ochrana know-how a vašeho duševního vlastnictví
 • moderní metody správy společnosti
 • nastavení ESOPu (pro zaměstnance a další spolupracovníky)
 • právní podpora při dalším financování a vyjednávání s investory

Smluvní právo

Klientům poskytujeme právní podporu v široké řadě běžných podnikatelských záležitostí, přičemž se vždy snažíme poskytnout nejjednodušší a nejrychlejší možné řešení nastalé situace pro podporu jejich podnikatelských aktivit. Běžně asistujeme klientům s podnikatelskými aktivitami s mezinárodním prvkem. Naše služby zahrnují zejména:

 • návrh kupních smluv (včetně rámcových smluv)
 • vyjednávání podmínek transakce
 • návrh byznys modelu
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o zápůjčce, úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy a další zajišťovací nástroje
 • franšízová dokumentace
 • všeobecné obchodní podmínky

IT/IoT

Naši právníci jsou vysoce zkušení v oblastech IT práva a IoT technologií. Poskytujeme naše služby široké řadě klientů (např. velké IT společnosti, startupy, venture kapitálové fondy, online projekty, univerzity, jednotlivci atd.). S naším jedinečným know-how jsme schopni poskytnout klientům právní služby v řadě oblastí, zejména pak:

 • návrh smluv o vývoji softwaru
 • příprava smluv pro grafické designéry
 • software as a service (SaaS), SLAs
 • právní management ICT projektů

Právo duševního vlastnictví

Klientům poskytujeme právní služby rovněž v oblasti duševního vlastnictví. Naši klienti jsou zejména technologické společnosti (IT vývojáři, poskytovatelé softwaru, herní studia), filmová studia, architektonická studia, mediální společnosti atd. Mezi naše nejčastěji poskytované služby v této oblasti spadá zejména:

 • vymáhání práv duševního vlastnictví
 • zastupování před ÚPV, EUIPO, WIPO
 • poskytování právních služeb ve vztahu k ochranným známkám, užitným vzorům, průmyslovým vzorům a patentům
 • licenční smlouvy
 • smlouvy související s filmovým a hudebním průmyslem
 • komplexní due diligence práv průmyslového vlastnictví

Ochrana osobních údajů

Našim klientům poskytujeme poradenství ve všech oblastech souvisejících se zpracováním osobních údajů, včetně nastavení interních pravidel a procesů v souladu s nejaktuálnějšími požadavky platné právní úpravy. Současně naše klienty zastupujeme v této souvislosti před orgány státní správy jakož i správními soudy. Naše služby zahrnují v této oblasti zejména:

 • přípravu a revizi smluvní a jiné interní dokumentace týkající se zpracování osobních údajů
 • revize vztahů se zpracovateli a dalšími správci osobních údajů
 • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů

Nemovitosti a stavební právo

Klientům poskytujeme komplexní právní podporu v oblasti práva nemovitostí. Jsme schopni klienta zastoupit, jak v jednodušších „asset“ transakcích, tak i v rozsáhlejších, komplexnějších transakcích. Rovněž máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti stavebního práva.

Mezi naše služby v této oblasti zejména spadá:

 • návrh transakční dokumentace
 • nemovitostní due diligence
 • příprava a revize nájemních smluv
 • návrh a vyjednávání veškerých smluv souvisejících se stavebním právem
 • příprava zástavních smluv, zřizování věcných břemen a dalších věcných práv
 • zastupování před orgány veřejné moci

Zdravotní právo

Máme rozsáhlé zkušenosti v poskytování právních služeb v oblasti zdravotnictví a farmacie. Mezi naše klienty patří mezinárodní výrobci a distributoři zdravotnických zařízení, zdravotnické kliniky a technologické společnosti vyvíjející zařízení pro léčbu různých nemocí.

Asistovali jsme klientům při zakládání a rozvoji jejich podnikání nejen v České republice, ale také v Evropské unii a USA.

Našim klientům jsme schopni poskytnout právní podporu v celé řadě oblastí, zejména pak v:

 • přípravě všeobecných obchodních podmínek, nastavení vztahů mezi dodavateli a zákazníky
 • zastupování ve správních řízeních před Státním úřadem pro kontrolu léčiv a dalšími správními úřady
 • distribuci a redistribuci léčiv
 • zastupování a podpoře v řízeních o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • vyjednávání a navrhování rámcových kupních smluv

Pracovní právo

Jednou z našich dalších specializací je pracovní právo. V rámci této oblasti poskytujeme komplexní právní poradenství, a to zejména formou přípravy pracovněprávních dokumentů, odborných stanovisek a zastupování před soudy a správními orgány.

V této oblasti poskytujeme naše právní služby na straně zaměstnavatele zejména českým podnikatelům a společnostem, nadnárodním korporacím a státním organizacím, na straně zaměstnanců pak nejčastěji specializovaným profesím a vrcholným manažerům.

V oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení poskytujeme především tyto služby:

 • příprava anebo posouzení manažerských, pracovních a jiných smluv
 • příprava, úprava či kontrola pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů
 • odměňování zaměstnanců
 • zabezpečování a uplatňování principu rovných příležitostí a zákazu diskriminace
 • poradenství při propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání a předcházení soudním sporům
 • návrh a příprava programu odměňování zaměstnanců (zejména opce na nákup ať už skutečných či virtuálních podílů a akcií)
 • zastupování zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců v pracovněprávních sporech a ve správních řízeních
 • poradenství v oblasti přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů
 • poradenství v oblasti zákazu konkurence v pracovněprávních vztazích
 • agenturní zaměstnávání včetně prevence rizik týkajících se tzv. švarcsystému
 • kolektivní smlouvy, vyjednávání a komunikace s odbory
 • HR audity

Energetika a přírodní zdroje

Nejen díky výjimečné struktuře naší klientely disponuje náš tým bohatými zkušenostmi v oblasti právní regulace v energetice jakož i těžbě a zpracování přírodních zdrojů. Našim klientům jsme tak schopni poskytnout komplexní poradenství spočívající zejména v následujících oblastech:

 • zastupování ve všech řízeních před správními orgány
 • právní podpora při výrobě a distribuci energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů
 • právní podpora při těžbě a zpracování přírodních zdrojů

Správní právo

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti správního práva a současně je zastupujeme před subjekty státní správy jakož i před správními soudy ve všech stupních řízení. Našim klientům tak poskytujeme právní podporu v celé řadě oblastí, zejména pak v:

 • zastupování před orgány veřejné správy
 • zastupování před správními soudy
 • analýzách a poradenství v různorodých odvětvích podléhajících správní regulaci

Sportovní právo

Mezi specifické a zároveň na českém trhu poměrně ojedinělé specializace naší kanceláře spadá sportovní právo. Členové našeho týmu se podíleli a podílejí na poskytování právních služeb a zastupování sportovců v různých oblastech týkajících se sportovní činnosti – od přípravy nejrůznějších typů smluv v oblasti sportovního práva po zastupování sportovců před mezinárodními sportovními tribunály. Mezi námi poskytované služby v této oblasti patří zejména:

 • právní podpora a zastupování v soudních a mimosoudních řízeních
 • příprava a vyjednávání smluv souvisejících s výkonem sportovní činnosti
 • příprava a vyjednávání marketingových anebo sponzorských smluv

Řešení sporů

Díky našim bohatým zkušenostem v rozličných odvětvích právní regulace poskytujeme našim klientům vysokou míru odbornosti, kterou v plné míře umíme využít v rámci přípravy a výstavby strategie soudních řízení ve všech jejich fázích, a to jak před obecnými soudy, tak před soudy rozhodčími a dalšími specializovanými institucemi či subjekty pro mimosoudní řešení sporů (např. finanční arbitr, Česká obchodní inspekce, mediátoři). V rámci těchto služeb našim klientům poskytujeme zejména:

 • právní poradenství při vyhodnocování právních nároků a pravděpodobné míry úspěšnosti při jejich uplatnění v rámci soudního či rozhodčího řízení
 • zastupování před obecnými a rozhodčími soudy ve všech stupních řízení
 • zastupování před specializovanými institucemi a subjekty pro mimosoudní řešení sporů
 • poskytování poradenství a zastupování klientů v insolvenčním řízení jak na straně věřitelů, tak na straně dlužníků, včetně poradenství při řešení hrozící úpadkové situace
 • poradenství při výkonu rozhodnutí

Kromě právních služeb nabízíme i řadu dalších daňových služeb. Více informací naleznete na spectre.tax

Design by X Production
© spectre.law s.r.o. advokátní kancelář, 2023

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies